Podmínky pro umístění staveb

FUNKČNÍ A PROSTOROVÁ REGULACE

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ STAVEB

 

1. PREAMBULE

V souladu s platným Územním plánem města Napajedla je upřesněn funkční regulativ pro pozemky určené pro výstavbu rodinných domů. Regulativ zpřesňuje i zpřísňuje podmínky pro využívání konkrétního území v dokumentu Územní studie, vypracované autorizovaným architektem Ing. arch. Pavlem Mudříkem. Vztahuje se ke stavebním pozemkům, označeným v grafické příloze „hlavní výkres“ územní studie.

Celé řešené území je platným územním plánem a územní studií obytné zóny řešeno a navrženo jako prostor pro bydlení čisté, tedy bez dalších funkcí. Jedná se o území zástavby rodinných domů v obytných zahradách, vzájemně se doplňujících v jeden obytný celek.

Všechny stavby, umístěné na pozemcích řešeného území, jež jsou součástí územní studie musí, splňovat následující závazné funkční a prostorové regulační podmínky.

 

 

2. ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ REGULATIVY VÝSTAVBY

Zastavovací plán územní studie zóny člení území na funkční plochy, a to plochy veřejného prostoru (vše, co je vně soukromých zahrad s domy) a plochy soukromé, pro bydlení v rodinných domech v zahradách.

 

PLOCHY PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH

OBSAH: plochy pro čisté bydlení v rodinných domech v obytných zahradách

URČENÉ VYUŽITÍ: bydlení v rodinných domech v obytných zahradách, s funkcí pobytovou, rekreační a okrasnou

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

-stavby pro chov domácích zvířat

-stavby pro individuální rekreaci

-stavby pro výrobu a skladování

-stavby pro řemesla a služby

(jedná se o zřizování dílen, např. truhlářských, zámečnických, automechanických apod., které svým provozem narušují klid v lokalitě a zvyšují frekvenci dopravy a nároky na parkování, případně skladování odpadu atd., drobné služby nevyžadující samostatný provoz a prostory, jejichž činnost je realizována v rámci vlastní obytné plochy jsou povoleny

-stavby pro obchodní účely

(jedná se o obchodní jednotky, prodejny, jak integrované, tak samostatně stojící)

-stavby restaurační  (restaurace, bufety, rychlé občerstvení, výroba gastro produktů)

-hřiště, sportoviště, jakéhokoli typu

-zahradní skleníky nad 15 m2 zastavěné plochy, fóliovníky jakékoli velikosti

-samostatné garáže, přístřešky, obytné zahradní domky, kůlny, sklady, kromě objektů zahradní techniky do 8 m2 plochy  (např. 2 x 4 m2), které budou lehké, dřevěné, nevytápěné

-všechny druhy činností a staveb, které svými negativními vlivy přímo, či nepřímo narušují klid a pohodu prostředí uvnitř obytné zóny

 

STAVBY DOPLŇKOVÉ (povolené):

-garáže vestavěné do hlavního objektu rodinného domu a garáže s hlavním objektem pevně spojené, tvořící jednu stavební hmotu

-přístřešky pro auta přiléhající a spojené s hlavním objektem

-drobné vodní prvky v zahradách (fontány, kašny, jezírka)

-rekreační, zahradní bazény

-malé zahradní skleníky do 15 m2 zastavěné plochy a 2,2 m výšky

-drobná sadovnická architektura, jako jsou lavičky, plastiky, otevřené altány…….

 

PODMÍNKY:

Garážování a parkování obyvatel rodinných domů obytné zóny nutno zajistit v rámci vlastních pozemků, a to v minimálním rozsahu 1 garážové stání a 1 parkovací stání

 

 

3. ZÁVAZNÉ REGULATIVY PRO UMISŤOVÁNÍ STAVEB NA POZEMCÍCH

PLOCHY PRO VÝSTAVBU OBJEKTŮ, ZÁVAZNĚ VYMEZENÉ STAVEBNÍMI REGULAČNÍMI ČARAMI:

Všechny objekty musí být na pozemku situovány ve vymezené ploše, vyznačené regulačními čarami, při dodržení odstupu všech staveb, a to dle vymezení ve výkresu dokumentace - územní studie, převážně však takto:

-minimálně 3,5 m od bočního pozemku souseda

-minimálně 6m od hranice pozemku při vjezdu  (platí jak pro garáž, tak pro hlavní objekt)             

 

NEPŘEKROČITELNÉ STAVEBNÍ ČÁRY:

Všechny objekty nesmí svým objemem v úrovni 1. NP překročit tuto stavební čáru. Mohou být  situovány na hranu stavební čáry, nebo od ní být odsazeny dovnitř hloubky pozemku.

(viz výkres – hlavní situace, dokumentace – územní studie)

 

POLOHA UMÍSTĚNÍ PŘÍSTUPU:

Poloha umístění vjezdu a vstupu na pozemek je závazná.

(viz výkres – hlavní situace, dokumentace – územní studie)

 

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ STAVBY NA KAŽDÉM POZEMKU V LOKALITĚ VÝHLEDY JE VYZNAČENO NA HLAVNÍM VÝKRESE DOKUMENTACE – ÚZEMNÍ STUDIE, VÝŠE UVEDENÉ REGULATIVY JSOU ZDE UPLATNĚNY, AVŠAK S OHLEDEM NA TVAROVÉ VÝJIMKY NĚKTERÝCH POZEMKŮ, JSOU I ZDE VÝJIMKY ODSTUPOVÉ. PROTO ZA ZÁVAZNÉ PRAVIDLO PRO UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ NA POZEMCÍCH BUDE POVAŽOVÁNO ŘEŠENÍ – ZAKRESLENÍ NA HLAVNÍM VÝKRESE DOKUMENTACE – ÚZEMNÍ STUDIE. 

 

GARÁŽE, GARÁŽOVÉ PŘÍSTŘEŠKY:

Musí být součástí hlavní stavby rodinného domu, nebo s ní být stavebně spojeny, a musí dodržovat všechny závazné stavební čáry a odstupy. (3,5 m od sousedních pozemků po stranách, 6 m od oplocení vjezdové brány)

 

PARCELACE POZEMKŮ:

Parcelace pozemků je vymezena geometrickým plánem č. 3213-230/2015, vyhotoveným Ing. Luďkem Zlámalem, GEOZET s.r.o., a ověřeným katastrálním úřadem ve Zlíně dne 25.11.2015 Kromě ploch komunikací a ploch technické infrastruktury je v území vymezeno 54 stavebních pozemků.

Připouští se možnost slučování a přerozdělení dvou i více parcel s tím, že nebudou měněny počty a pozice vjezdů na pozemky a výměra jednotlivých stavebních parcel bude minimálně 700 m2.

 

 

4. ZÁVAZNÉ OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ REGULATIVY VÝSTAVBY

Návrhy a projektová dokumentace jednotlivých staveb v území musí být vypracovány autorizovaným architektem, nebo autorizovaným inženýrem registrovanými u ČKAIT.

-předepisuje se tato podlažnost: stavby jednopodlažní v celém objemu, stavby dvoupodlažní v celém objemu, stavby dvoupodlažní s jednopodlažní částí (tato jednopodlažní část domu se připouští  s pultovou i plochou střechou

-připouští se možnost 1 podzemního podlaží, které smí vystupovat maximálně 1,0 m nad terén v nejnižší úrovni okolního neupraveného terénu

-připouští se střecha pultová, sedlová se štíty, u dvoupodlažních staveb, střecha pultová, sedlová se štíty, plochá, u jednopodlažních staveb, nepřipouští se střecha valbová, křížová, polovalbová

-zakazují se prvky pseudoslohů, jako jsou arkýře, věžičky, rizality, také historizující styly

-předepisuje se maximální výška okapové hrany 5,5 m nad terénem

-předepisuje se maximální výška hřebene sedlové střechy 8 m nad terénem

-předepisuje se sklon střech maximálně 40 stupňů

-připouští se použití střešních oken a kompaktně řešených vikýřů, naložených na ploše střechy, nikoli vycházejících z obvodové stěny 

-předepisuje se výška a vzhled oplocení       (viz. samostatná část, Část 5)

 

MAXIMÁLNÍ ZÁSTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTŮ:

Pozemky budou zastavěny stavbami, vymezenými půdorysem obvodových zdí rodinných domů a garáží (do této plochy se nezapočítávají pergoly, přesahy střech a terasy na terénu).

-pro pozemek o velikosti do 1000 m2 ……….160 m2 zastavěné plochy objektem

-pro pozemek o velikosti od 1000 – 1 400 m2 ………210 m2 zastavěné plochy objektem

-pro pozemek o velikosti nad 1 400 m2  ……….260 m2 zastavěné plochy objektem

Vše s možnou maximální odchylkou 5%.

 

MINIMÁLNÍ PROCENTO ZELENĚ NA JEDNOTLIVÝCH POZEMCÍCH: 70 % z plochy pozemku

Udává se podíl ploch zeleně (zatravněné plochy, plochy užitkových a okrasných záhonů, plochy zatravněné pobytové).

 

 

5. ZÁVAZNÉ REGULATIVY OPLOCENÍ

Jednotné řešení oplocení v uličním prostoru, včetně řešení vjezdových bran a vstupních branek, ploch pro odpadní nádoby, pilířků a skříní na elektro a plyn je závazné a je stanoveno jednotnou projektovou dokumentací a nelze ji žádnými úpravami měnit.

-Maximální výška oplocení v uličním prostoru je  1,2 m, oplocení  se předepisuje lehké, transparentní, pletivové (bude realizováno jednotně, a bude součástí pozemku)

-Maximální výška oplocení mezi sousedními pozemky je 1,5 m, předepisuje se oplocení lehké, transparentní, pletivové (bude realizováno jednotně a bude součástí pozemku)

-Doporučuje se transparentní oplocení doplnit popínavou zelení, nebo předsazenou, samostatně rostoucí, střiženou zelení

-Maximální výška stříhaného živého rostlinného oplocení je 1,5 m, vyjma oplocení v uličním prostoru, kde se maximální výška rostlinného oplocení stanovuje ve shodě s výškou oplocení pletivového na 1,2 m

-Není přípustné oplocení pozemků plné zděné, převyšující regulativ, nebo oplocení plné dřevěné, nebo ocelové, plechové a pod.

-Pro celou lokalitu bude použito jednotného řešení pro zabudování skříní plynu, elektro a slaboproudu v uliční frontě

 

 

6. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ STAVEB

Podmínkou pro vydání souhlasu s provedením stavby rodinných domů je ukončení probíhající výstavby inženýrských sítí a komunikací v celé lokalitě.

Rodinné domy musí být před vydáním souhlasu s užíváním stavby napojeny na:

-veřejnou splaškovou kanalizaci, veřejnou vodovodní sít, rozvod elektrické energie

Připojení k rozvodu zemního plynu je nepovinné.

Vlastní studnu je možné na pozemcích budovat až po připojení na veřejnou vodovodní síť.

V rámci projektové dokumentace jednotlivých rodinných domů musí být řešeno zachycení dešťových vod ze střech a individuálních zpevněných ploch na terénu na vlastních pozemcích!

Dešťová kanalizace v uliční síti slouží pouze pro odvodnění veřejných ploch!

 

 

7. ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍCH PODMÍNEK

Závazné funkční a prostorové regulační podmínky pro umístění staveb mají 6 číslovaných stran, včetně titulní strany.

 

 

Celý dokument ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Zde se můžete podívat na orientační situaci, která graficky znázorňuje v textu uvedené hranice zastavitelnosti a všechny výjimky pro konkrétní pozemky.