Pohledy architektů

  Ing. arch. Pavel Mudřík, Pavel Mudřík architects

Byli jsme vyzváni ke spolupráci na úkolu, který se zpočátku zdál být snadný. Dostali jsme jasné zadání a limity. Co nás ale nejvíce zaujalo a k práci přitáhlo, bylo zaujetí a přesvědčivá snaha zadavatele provést dílo komplexně a v rámci reálných možností jej dotáhnout kvalitativně dál, než jak jsme zvyklí u podobných realizovaných záměrů v našem okolí.

V čem se tato snaha promítla do řešení a co je dle mého předností této lokality?

- Především v důsledném prosazování možností stejných podmínek pro všechny budoucí stavitele (obyvatele).

- Ve vytvoření podmínek směřujících k zodpovědnosti budoucích obyvatel ke svému okolí a sousedům tím, že budou respektována pravidla stavění pro všechny, jinými slovy, budu-li já dodržovat pravidla pro umístění mé stavby, a bude-li to dodržovat soused, bude to ve výsledku výhodné pro všechny.

- V tom, že je do ceny pozemků zahrnuto i to, co bývá obvykle samostatnou investicí stavitelů, jako je oplocení pozemku, jednotně řešená vstupní brána a branka, včetně jednotného pilířku pro připojení médií a místa pro nádobu domovního odpadu.

- Předností je i to, že je zde pamatováno i na volný čas obyvatel, a to tím, že je zde navržen prostor zeleně, nenásilně modelovaného terénu lesoparčíku na okraji obytné zóny, s mnohými možnými aktivitami, který lokalitu uzavírá a chrání. Zvláště zajímavé toto místo bude pro maminky s dětmi a školní mládež.

- Neméně zajímavé je i to, že ve veřejném uličním prostoru je vytvořeno neobvykle mnoho prostoru pro vymezení lokálního parkování, například pro hosty obyvatel, kteří se pak nemusí mačkat na plochách k tomu neurčených, stejně jako je zde i mnoho prostoru na veřejnou zeleň, která v důsledku bude dotvářet příjemné životní prostředí.

- Zajímavostí je beze sporu i to, že v řešení komunikací ve veřejném uličním prostoru budou kombinovány materiály povrchů živice a skládané dlažby a šířky cest budou proměnlivé, elastické, bez zvýšených obrubníků. Snahou je vytvořit obytnou ulici se zklidněnou dopravou, kde pohyb vozidel a pohyb pěších bude probíhat se vzájemným respektem.

- Přednost vidím také ve vlastním umístění lokality, zvláště v jejím dopravním a fyzickém navázání na stávající zastavěnou část města Napajedel, takže noví obyvatelé budou využívat všech služeb a možností města.

S čistým svědomím mohu tuto lokalitu doporučit všem pro uskutečnění klidného rodinného bydlení a také proto, že si jsem jist, že stavební práce na přípravě pozemků k prodeji budou provedeny kvalitně a nebudou šizeny. Doufám, že i navazující proces, tedy výstavba vlastních domů, bude vykazovat kvality, které lokalitu Výhledy posunou na špici mezi nově vznikající příležitosti k individuálnímu bydlení.

Ing. arch. Pavel Mudřík,

 

 

  Ing. Václav Babka, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler

Součástí urbanistického návrhu obytného celku je velkoryse pojatá výsadba vhodně zvolené vegetace. Pro jednotlivé stromy a skupiny keřů je vyčleněn dostatečný prostor a zajištěny podmínky pro jejich pěstování.  

Jako součást budoucího moderně koncipovaného obytného souboru v lokalitě Výhledy v Napajedlích je navržen krajinářsky upravený polyfunkční prostor - nový park. Park je navržen v souladu s myšlenkou vybudovat veřejně využitelné prostranství jako nezbytnou součást lokality vysokého standardu navrhovaného moderního bydlení a navýšit obytný komfort nové části města. Park bude v první řadě využíván novými obyvateli, ale i veřejností z okolí, ke krátkodobé rekreaci, sportu a setkávání a bude plnit také další požadované krajinotvorné funkce. Jeho význam by měl být mimo jiné vodohospodářský, půdo-ochranný, hygienický a obecně esteticko-krajinářský.  Řešení nevyžaduje nový přívod energie a jinou technickou infrastrukturu a umožňuje „etapovitost“ realizace a postupnost výstavby parku.  Jednotlivé jeho komponenty budou na sebe prakticky věcně a technicky nezávislé. Předpokládáme zde také postupné využití hmot zeminy a kamenů získaných výkopy při výstavbě obytného souboru.

Park je navržen výrazově uceleně a jednotně. Bude mít charakter přírodní, extenzivní. Důraz bude kladen na soulad s okolní krajinou. Na vhodných místech budou vysázeny ovocné dřeviny. Plocha parku bude modelována do povlovných terénních tvarů v přiměřeném měřítku, terénních vln, valů, kopečků, rovinných ploch a sníženin. Na severní straně bude park oddělen modelacemi od vnějšího okolí a pocitově přikloněn k novému sídlišti. Vnitřní prostor budoucího parku zůstane podélně volný a přehledný. Travnaté plochy poblíž jednotlivých aktivit budou udržovány intenzivněji, převážná část ploch bude udržována jako květnatá louka. Území je propojeno pěšinami. Park bude na vhodných a vybraných místech vybaven plochami pro sport, hru dětí a společenské vyžití. Dále pak mobiliářem všeho druhu, vyhlídkami do krajiny a údolí Moravy atd. Přístup do parku od lokality je vyřešen příčnými přístupovými chodníky - prodloužením komunikací samotné lokality.  Koryto vodoteče bude překonáváno jednoduchými lávkami. Jednotlivé prvky atrakce jsou zamýšleny flexibilně a je uvažováno s možností adaptace vybavení parku na aktuální potřeby jeho využívání po čas měnícího se „života“ obytného souboru.

Ing. Václav Babka

 

Zde si můžete prohlédnout studii...

STUDIE PARKU U OBYTNÉHO SOUBORU

...a brožuru obsahující soubor vhodných dřevin.

STROMY PRO NAPAJEDLA